Zodpovedné podnikanie: Naše iniciatívy a projekty v oblasti životného prostredia

Venujeme pozornosť budúcnosti našej planéty a aktívne prispievame k jej ochrane. Už dlhší čas implementujeme rozmanité projekty v oblasti životného prostredia, či už sú to menšie alebo väčšie iniciatívy. Neustále sa snažíme inovovať a modernizovať naše prístupy, aby sme mohli efektívnejšie napomáhať udržateľnému životnému prostrediu. Okrem toho aktívne spolupracujeme so svojimi obchodnými partnermi na zdieľaní tejto zodpovednosti, a podporujeme ich v procese zlepšovania environmentálnych štandardov. Sme odhodlaní k neustálemu rastu a rozvoju, aby sme spoločne formovali pozitívnu budúcnosť pre našu planétu.

Zelený certifikát od STEELMET

15.04.2024

Skvelé správy! Naša spoločnosť získala ďalší zelený certifikát a aktívne napĺňa svoje environmentálne záväzky. Certifikát je vydaný v súlade s prestížnymi štandardmi WEEELABEX, čo potvrdzuje naše odhodlanie k ekologickej zodpovednosti. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom a partnerom za podporu a dôveru na našej ceste k udržateľnému podnikaniu.

WEEELABEX je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom vybraných auditov aplikuje a kontroluje štandardy CENELEC, ktoré slúžia na zlepšenie postupov nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami v Európe. Hlavnými cieľmi sú ochrana životného prostredia, bezpečnosť prevádzky a prevencia rizík, minimálne dopady na ľudské zdravie a maximálne možné materiálne využitie pri spracovaní odpadov.

ESG Report za rok 2023

15.02.2024

SWISS spol. s r.o. zverejňuje svoju prvú správu o environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktoroch spoločnosti za rok 2023. Správa sumarizuje, ako naša spoločnosť pristupujeme k otázkam udržateľnosti, a poskytuje transparentnosť všetkým našim zainteresovaným stranám, vrátane zákazníkov a finančných a obchodných partnerov.

Environmentálny program spoločnosti 2023 – 2025

23.11.2023

Na jeseň roku 2023 sme prijali nový environmentálny program spoločnosti pre obdobie rokov 2023 – 2025, ktorý definuje naše dlhodobé a strednodobé ciele v oblasti životného prostredia. Súčasťou programu je aj záväzok efektívneho využívania prírodných zdrojov a prevencie znečisťovania s minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci realizovaných činností spoločnosti.

Certifikácia manažérskych systémov

19.10.2023

V priebehu roku 2021 sa nám podarilo ukončiť proces implementácie systému environmentálneho riadenia spoločnosti. Následne sme v októbri 2021 úspešne absolvovali certifikačný audit, a získali tak medzinárodne platný certifikát v zmysle požiadaviek normy ISO 14001:2015.

Zelený certifikát SEWA

02.03.2023

Už niekoľko rokov po sebe sme opakovane získali zelený certifikát od spoločnosti SEWA, a.s., ktorá je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.

Zelená elektrina od ZSE

17.11.2022

Využívame výhradne zelenú elektrinu, ktorá je na 100% vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa, geotermálna voda a ďalšie. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické.

Podpora „paperless“ technológií

22.09.2022

Neustále sa snažíme znižovať podiel papierovej dokumentácie zavádzaním elektronických nástrojov komunikácie či už dovnútra firmy, alebo do komunikácie s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.